Search
Generic filters

RODO

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych
Administratorem danych jest Pharmacy Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 262, 04-792 Warszawa, Polska.

Dane kontaktowe
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: office@pharmacylab.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w celu realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

RODO

Ochrona i zachowanie poufności danych osobowych są dla Pharmacy Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 262, 04-792 Warszawa, niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy odpowiednie środki ochrony danych. Dlatego w związku wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Pharmacy Lab Sp. z o.o. m.in.:

  • wdrożyła na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 RODO dokumentację dotycząca ochrony danych osobowych tj.: Politykę Bezpieczeństwa, Procedury zarządzania systemem informatycznym.
  • zastosowała środki ochrony bezpieczeństwa danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt f RODO.

Celem wdrożenia ww. środków jest zapewnienie należytej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę jako administratora danych, a dotyczących m.in. osób dokonujących zgłoszeń działań niepożądanych produktów, współpracowników, kontrahentów, kandydatów do zatrudnienia i pracowników spółki.

Dane osobowe mogą być zbierane na terenie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) w ramach procesów sprzedażowych poza obszar EOG.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacji i zatrudnienia, współpracy i wymiany korespondencji, dochodzenia roszczeń, marketingu produktów, przyjmowania i rejestrowania zgłoszenia działania niepożądanego produktu i przekazywania tych informacji do właściwego urzędu. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w wyżej wymienionych celu.

Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie przez okres wskazany w przepisach prawa albo dopóki będą one niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Przysługuje Pani /Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Każda osoba, która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

KONTAKT:

Jeśli Pani/Pan potrzebuje dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub Pani/Pan chce skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

e-mail: office@pharmacylab.pl

Pharmacy Lab Sp. z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 262, 04-792 Warszawa, Polska

KONTRAHENT

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z prowadzeniem korespondencji jak i w związku ze współpracą pomiędzy Państwem a nami. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Pharmacy Lab Sp. z o.o. jest prawidłowa obsługa komunikacji między nami a Państwem, jak i prawidłowa realizacja umowy współpracy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji w/w celów.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres 5 lat. W przypadku współpracy związanej z zawarciem umowy dane przetwarzane będą przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Pharmacy Lab Sp. z o.o. Ponadto Pharmacy Lab Sp. z o.o. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie; w przypadku dochodzenia roszczeń dane będą udostępniane sądom, komornikom sądowym, podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną oraz innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Przetwarzanie danych poza UE

Pani/Pana mogą być mogą być przetwarzane poza granicami Unii Europejskiej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres office@pharmacylab.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w w/w celach jest dobrowolne, ale niezbędne do jej realizacji

KORESPONDENCJA

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu realizacji kontaktu z przedstawicielem Pharmacy Lab Sp. z o.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi oraz realizacja kontaktu z przedstawicielem, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres 5 lat. W przypadku współpracy związanej z zawarciem umowy dane przetwarzane będą przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości. Jeżeli współpraca nie wiąże się z podpisaniem umowy dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przetwarzanie danych poza UE

Pani/Pana mogą być mogą być przetwarzane poza granicami Unii Europejskiej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również praw wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres office@pharmacylab.pl

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w celach realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego kontaktu. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

REKRUTACJA

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podstawą przetwarzania przez Pharmacy Lab Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Pharmacy Lab Sp. z o.o. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Okres przez który dane będą przechowywane

Pharmacy Lab Sp. z o.o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.

Odbiorcy danych

Administrator będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Pharmacy Lab Sp. z o.o., w tym w razie konieczności dostawcom Pharmacy Lab Sp. z o.o. Ponadto Pharmacy Lab Sp. z o.o. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Przekazywanie danych poza UE

Pani/Pana mogą być mogą być przetwarzane poza granicami Unii Europejskiej w ramach procesów realizowanych poza obszarem EOG.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres office@pharmacylab.pl

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.